16 Augustus 2018 //
Federale overheidsdiensten bundelen aankopen
De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) heeft de volgende stap gezet in de digitalisering van het gemeenschappelijke federaal aankoopmodel met behulp van SAP Ariba.

Minister van Defensie en Ambtenarenzaken Steven Vandeput publiceerde al een Koninklijk Besluit dat de federale overheidsdiensten in staat stelt systematisch voorrang te verlenen aan gemeenschappelijke aankoopopdrachten. Voor de digitale optimalisatie daarvan binnen de federale overheidsdiensten heeft de FOD BOSA gekozen voor het SAP Ariba Platform. Dankzij dit platform – dat straks de ruggengraat van alle federale aanbestedingsactiviteiten vormt - zal het gemeenschappelijke aankoopproces van de federale overheidsdiensten vlotter én kostenefficiënter verlopen.

Het digitaliseringsproject moet bijdragen aan de realisatie van een aantal duidelijk gestelde objectieven. Zo zullen door de implementatie van het SAP Ariba “end-to-end” aankoop platform de aankoopprocedures en de contractenstroom efficiënter verlopen en een betere monitoring en kostenbesparing gerealiseerd worden. De harmonisatie en standaardisatie van de procedures zal er eveneens toe leiden dat de federale overheid meer offertes per aanbesteding ontvangt. De federale overheid wil, gemiddeld, 3 à 5 offertes zien per opdracht.


De implementatie gebeurt door Cap Gemini.