5 Oktober 2018 //
IAB en BIBF bundelen krachten - Visie
Het nieuwe Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants (IBA) is het resultaat van de fusie van IAB en BIBF. Met de samensmelting mikken de initiatiefnemers op een kwaliteitsverbetering van de werking en een versterking van de opleidingen.

Door de fusie van IAB (Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten) en BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten) ontstaat een organisatie met niet minder dan vijftienduizend leden. De operatie kreeg de steun van de bevoegde ministers Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten, en minister Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie. Het nieuwe instituut staat net als zijn voorgangers officieel in voor de toegang tot het beroep via toelatingsexamens, tussentijdse proeven en een bekwaamheidsexamen, alsook stages, en voor de bewaking van de deontologie. Het vervult zo een wettelijke taak.

Transparantie

Bij ondernemingen die betrouwen op de diensten van boekhouders en fiscalisten bestond een zekere verwarring over de naamgeving van de verschillende beroepen zoals boekhouder, accountant, fiscalist, belastingconsulent en andere. Straks zullen drie vaste termen ingang vinden, die dicht aanleunen bij de gangbare Engelse terminologie:

  • (tax) accountant of (fiscaal) accountant
  • certified tax accountant (gecertificeerd fiscaal accountant)
  • certified tax advisor (gecertificeerd belastingadviseur)

Die helderheid moet ook de instroom naar het beroep verbeteren. Jonge mensen die zich tot het beroep aangetrokken voelen, weten nu dat het in alle gevallen nodig is te slagen voor een examen en voorafgaandelijk een stage van drie jaar te doorlopen. Vroeger kenden de instituten verschillende verplichtingen op dat vlak.

Onderwijs

De bundeling van middelen moet ook de slagkracht verhogen in de onderhandelingen met regelgevers en politici. Een specifieke doelstelling van het nieuwe IBA is het overleg met de onderwijsinstellingen versterken. Mirjam Vermaut, voorzitter van het huidige BIBF: “Wij staan in nauw contact met onze cliënten en de collega’s in de kantoren. Daar horen wij wat hun verwachtingen zijn op het vlak van kennis en competenties. Door die vragen te bundelen en erover te overleggen met de scholen en universiteiten, blijven zij hun vorming aanpassen aan de veranderende noden. Op die manier zijn de afgestudeerde jonge mensen nog beter inzetbaar.”
Bart Van Coile, ondervoorzitter van het huidige IAB: “In de toekomst willen we nog beter overleggen met de overkoepelende organisaties om ook de vrijstellingen te bespreken voor studenten die tijdens hun academische opleiding geslaagd zijn voor specifieke vakken.”

Complementariteit

De fusie laat toe om de sterke punten van de twee instituten te combineren. IAB inspireerde zich tevens op de internationale evolutie van het beroep, grotendeels bepaald door de Europese koepelorganisatie IFAC. Het IAB kende al een zeer uitgebreide stage van drie jaar, die na de fusie algemeen geldend wordt. Het BIBF kende dan weer een professionelere aanpak van de beroepsprocedure, met een duidelijke scheiding der machten en een grote onafhankelijkheid van de personen die inbreuken op de plichtenleer beoordelen.