Lenne Gossye werd Head of Finance bij Fanc

FOD Financiën

Programmamanager SAP & Boekhouding

Fanc

Head of Finance

Lenne Gossye werd in maart head of finance bij het Federal Agency for Nuclear Control. Tot dan was ze programmamanager SAP & Boekhouding bij de FOD Financiën.