5 zekerheden van betaling in onzekere tijden

14 september 2020
Tekst
Partner Content
5 zekerheden van betaling in onzekere tijden

De huidige pandemie zorgt voor heel wat onzekerheid bij ondernemers: klanten vragen uitstel van betaling, terwijl de ondernemers zelf sneller hun leveranciers dienen te betalen of verlegen zitten om cashflows. Toch kan een stuk van deze onzekerheid worden weggenomen zodat facturen (tijdig) worden betaald en ondernemers hun eigen betalingsverplichtingen kunnen nakomen. Een overzicht.

1. Voorafbetaling als stok vóór de deur

Al van voor de crisis hanteren heel wat bedrijven de strategie ‘no money, no honey’. Klanten dienen te betalen voordat de bestelling wordt klaargemaakt of de productie wordt opgestart. In tijden als deze is dit echter niet de meest vanzelfsprekende oplossing: de klant beschikt op dit ogenblik misschien niet over de nodige centen om de goederen te betalen bij bestelling of vóór de levering, en de winst moet hem de nodige ademruimte bieden om deze onzekere tijden door te komen. Maar als zowel de klant als het bedrijf wat water bij de wijn doet (lees: een gedeeltelijke voorafbetaling), kunnen beide partijen op beide oren slapen. Bekijk dit wel op voorhand met de klant en leg alles schriftelijk vast om latere misverstanden te vermijden.

2. Het groter geheel

Een tweede zekerheid van betaling, maar minder voor de hand liggend, kan verkregen worden door naar het groter geheel te kijken. Misschien is de klant wel deel van een grotere groep en kan het moeder- of zusterbedrijf voor de nodige betalingsgarantie zorgen. Controleer wel goed op voorhand dat dit overkoepelend bedrijf minder hard getroffen is door de crisis en dus wel nog over het nodige geld beschikt indien de klant zelf niet kan betalen. Check dus ook zeker de kredietwaardigheidvan dit bedrijf. Deze oplossing vereist natuurlijk dat hierover onderhandeld kan worden en dat het opgenomen wordt in de contracten, wat geen vanzelfsprekende opdracht is.

3. Overdracht van facturatie en debiteurenrisico

Een derde zekerheid van betaling is factoring, een dienst die wordt aangeboden door banken en gespecialiseerde factoringbedrijven. Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij de ondernemer zijn facturatie (of zelfs de volledige klantenadministratie) en het debiteurenrisico overdraagt aan een gespecialiseerd bedrijf, de factor. In ruil voor een vergoeding aan de factor, ontvangt de ondernemer direct, bij wijze van voorschot, tussen 80% en 90% van alle ingediende factuurbedragen. Zodra de debiteur de factor betaald heeft, ontvangt de ondernemer meestal nog een restbedrag. Het grootste voordeel voor de ondernemer is dan ook dat hij niet hoeft te wachten op zijn geld en ook geen facturatieopvolging dient te doen. Factoring is zeer geschikt voor groeiende bedrijven, omdat de financiering meegroeit met de debiteurenportefeuille.

4. Letter of Credit als betalingsmiddel

Een vierde manier om zeker te zijn van betaling is een Letter of Credit (L/C) of documentair krediet. Dit is een onherroepelijke verbintenis tot betaling waarbij de klant een krediet opent bij zijn bank, die er zich op haar beurt toe verbindt om de leverancier te betalen, op voorwaarde dat de leverancier voldoet aan de verplichting om een aantal vooraf bepaalde specifieke documenten voor te leggen. De kredietopenende bank stuurt het krediet door naar de bank van de leverancier, die vervolgens de leverancier betaalt. De bank van de leverancier vordert het bedrag dan terug van de kredietopenende bank. Het voordeel voor de ondernemer (de leverancier) is dat hij kan terugvallen op zijn eigen bank en niet langer afhankelijk is van de betalingsbereidheid of -mogelijkheid van de klant.

5. Kredietverzekering als stok achter de deur

Last but not least kan een kredietverzekering soelaas brengen. Een kredietverzekering dekt het risico van niet-betaling van vorderingen van binnenlandse en buitenlandse klanten. Redenen van niet-betaling kunnen zijn: niet in staat (denk aan faillissement) of niet bereid zijn om te betalen, ook gekend als het commercieel risico, of niet-betaling omwille van problemen die buiten de macht van de buitenlandse koper vallen (denk aan deviezenschaarste), ook gekend als het politiek risico. Als de klant niet kan betalen en er een kredietverzekering werd afgesloten voordat de verkoopovereenkomst gesloten werd, betaalt de verzekeringsmaatschappij. Deze neemt de vordering dan over en probeert het geld alsnog van de klant te krijgen. Een van deze verzekeringsmaatschappijen is de Belgische openbare kredietverzekeraar Credendo die zowel verzekeringen van de gehele omzet aanbiedt als een verzekering per transactie. De hoogte van de premie hangt af van de soort kredietverzekering en de rating van het land waarnaar geëxporteerd wordt.

Voor welke zekerheid de ondernemer ook kiest, het is belangrijk om vooraf ook goed te controleren wat de situatie in dat land is en wat de politieke en commerciële risico’s zijn. Hoe hoger het risico, hoe onzekerder de situatie en hoe sterker de aanbeveling om een van bovenstaande maatregelen te nemen tegen niet-betaling.