8 Signalen om een bedrijf in moeilijkheden te herkennen

15 april 2021
Tekst
Partner Content
8 Signalen om een bedrijf in moeilijkheden te herkennen

1. Stapelt een bedrijf de verliezen op? Dit betekent dat een bedrijf niet in staat is met zijn inkomsten de kosten te dragen. En dus verlies maakt i.p.v. winst te genereren. De rentabiliteit of winstgevendheid – die je op resultatenrekening vindt – is essentieel voor het voortbestaan van een bedrijf. Één jaar verlies kan gebeuren door een voorziening of uitzonderlijke kost. Wanneer de rendabiliteit al het tweede jaar op rij negatief is: wees dan dubbel op je hoede.

2. De rentabiliteit heeft ook zijn effect op het eigen vermogen. Dat is samengesteld uit het kapitaal, de reserves en de overgedragen winsten van de onderneming. Door de opeenstapeling van verliezen, wordt het eigen vermogen almaar kleiner. Het bedrijf heeft dan geen buffer meer. Wanneer het zakt tot minder dan de helft van het bedrijfskapitaal, dan is enige waakzaamheid op haar plaats. Is het eigen vermogen negatief geworden, dan is er nog meer reden tot ongerustheid en zal het bedrijf nog zeer moeilijk krediet krijgen bij banken.

3. Naast eigen vermogen is er ook vreemd vermogen. Dat zijn schulden bij de bank of bij andere partijen. De schuldgraad van een bedrijf wordt berekend door het vreemd vermogen te delen door het eigen vermogen. De verhouding dus tussen eigen centen en geleende centen. Als deze verhouding scheef zit, is een bedrijf allicht financieel niet duurzaam. Is de schuldgraad hoger dan 100 procent, dan is het bedrijfskapitaal niet meer voldoende om alle schulden te betalen.

4. De liquiditeitsratio geeft aan of een onderneming op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit ratio heeft de verhouding weer tussen vlottende activa en de kortlopende schulden. Een ratio van 1,5 wordt doorgaans als goed beschouwd, maar wanneer die onder 0,5 zakt, komt de liquiditeitspositie in gevaar. Enige nuance is wel op zijn plaats, gezien een bedrijfsbalans een momentopname is. Wanneer de liquiditeit echter meerdere jaren op rij slecht scoort, dan is dit een alarmsignaal.

5. Handelsinformatieverstrekkers berekenen ook betaalscores van ondernemingen, op basis van allerlei informatiebronnen. Deze scores zijn een belangrijke indicatie.

6. Een andere indicatie van een nakend faillissement is het niet of niet tijdig publiceren van de jaarrekening. Dit gebeurt om financiële problemen te verdoezelen of omdat de boekhouder niet correct betaald wordt. Bovendien is dit onwettig. Een derde van de bedrijven die hun jaarrekening in de afgelopen twee jaar niet publiceerde, ging uiteindelijk failliet.

7. Schulden bij RSZ en de fiscus zijn eveneens een belangrijk alarmsignaal. Dit betekent dat het bedrijf niet kan voldoen aan zijn sociale verplichtingen en lasten. De RSZ dagvaardt weliswaar ook voor zeer minieme bedragen, betwistingen en verjaarde feiten.

8. Cijfers zeggen niet altijd alles. Handige boekhouders en sluwe bedrijfsleiders draaien er soms hun hand niet voor om deze te manipuleren. Luister daarom ook in de markt of naar collega’s wat hun bevindingen zijn met je stakeholders.

Weet u wie uw risicoklanten zijn? Doe een gratis scan van uw klantenportefeuille en krijg meer inzicht in hun financiële gezondheid. Boek het nu op www.cofascan.be