“Belgische verzekeraars beleggen 330 miljard euro”

1 april 2021
Tekst
Peter Ooms
“Belgische verzekeraars beleggen 330 miljard euro”

Assuralia wil meer beleggen in aandelen

Tijdens de persconferentie over de resultaten van de verzekeringssector voor 2020 wezen de woordvoerders van Assuralia op de bereidheid van de verzekeraars om de reële economie te ondersteunen, onder andere door meer te beleggen in aandelen.

Beleggen in aandelen gebeurt nu veel minder dan de verzekeraars zouden willen. Door de invoering van de Solvency II-richtlijn zagen de verzekeringsmaatschappijen zich gedwongen om meer te beleggen in obligaties, vooral van overheden en in mindere mate in bedrijfsobligaties. De regelgever beschouwt obligaties als veiligere beleggingen. Binnen het kader van Solvency II dienen verzekeringsmaatschappijen daarvoor ook minder kapitaalreserves aan te houden. Hilde Vernaillen, voorzitter van Assuralia, wijst erop dat meteen na de invoering van die regel het percentage aandelen in de beleggingsportefeuille van de verzekeringsmaatschappijen begon te dalen.

De verzekeringsmaatschappijen kampen met het probleem dat de zogenaamd veiligste beleggingen nu vaak een negatieve intrest opleveren. Aandelen leveren vaak wel nog mooie rendementen op, maar de regelgever legt voor deze investeringen net zwaardere kapitaaleisen op.

Aandelen vertegenwoordigen tien procent

De beleggingsportefeuille van de Belgische verzekeringsmaatschappijen zag er eind 2019 uit zoals in de illustratie te zien is. Het leeuwendeel van de beleggingen zijn de veilig geachte overheidsobligaties, terwijl de aandelen ongeveer tien procent vertegenwoordigen. “De Belgische verzekeringsmaatschappijen beheerden eind 2019 een beleggingsportefeuille van ongeveer 330 miljard euro. Indien we een groter stuk van dat geld kunnen investeren in bedrijven, hebben we een grotere impact op de relance na de crisis en investeren we rechtstreeks in de reële economie”, zei Hilde Vernaillen tijdens de persconferentie. Uit haar betoog bleek dat niet alleen de verzekeringssector vragende partij is, ook de Europese Commissie denkt in die richting. De Commissie wil de sector meer inschakelen als financier voor grote infrastructuurwerken. Assuralia wijst erop dat er momenteel een procedure loopt om de Europese richtlijn Solvency II te actualiseren.

De Europese toezichthouder voor de verzekeringssector, Eiopa, heeft eind vorig jaar hierover een opinie gepubliceerd die de richting van de veranderingen aangeeft. De instelling wil Solvency II behouden, maar stelt enkele verfijningen voor. Een greep uit de voorstellen:

· Verander de methode voor het extrapoleren van risicovrije rentetarieven om de marktrente beter weer te geven.

· Pas de volatiliteitsregels aan zodat verzekeraars worden beloond voor het aanhouden van illiquide verplichtingen.

· Herzie de criteria om aandelen op lange termijn aan te houden, door een link te leggen met illiquide verplichtingen.

Probleem effectentaks

Tijdens de persconferentie ging ceo Hein Lannoy van Assuralia dieper in op enkele heikele punten voor de sector. Bovenaan staat de effectentaks die de regering heeft ingevoerd en die tot een kostenverhoging leidt bij de verzekeringsmaatschappijen. “Er staan nog zeer veel onduidelijkheden in de wettekst, ondanks meerdere pogingen van Assuralia om tot meer rechtszekerheid te komen. Deze onzekerheid is nefast voor onze ondernemingen. Daarnaast is er ook de economische werkelijkheid: de effectentaks zoals die werd voorgesteld, zorgt voor een unlevel playing field. Een groot deel van de levensverzekeringen in België wordt nu al aangeboden door maatschappijen die in Luxemburg zijn gevestigd. Die hoeven geen rekening te houden met die taks. Net op een moment dat we onze ondernemingen moeten wapenen, zien we ons geconfronteerd met zware concurrentie uit het buitenland. We verwachten van de overheid duidelijke krijtlijnen om dit te voorkomen.”


Dalende inkomsten in het covidjaar

Het premie-inkomen op de Belgische verzekeringsmarkt is in 2020 gedaald met 2,6 procent, van 29,2 miljard euro in 2019 naar 28,4 miljard euro in 2020. De schadeverzekeringen kenden in 2020 een lichte groei van 1 procent, ten opzichte van 3,6 procent in 2019. De belangrijkste dalingen gelden voor bedrijfsverzekeringen. Gezien de lagere activiteit en de tijdelijke werkloosheid door de covidpandemie, daalden omzet en salarismassa, die vaak de basis vormen voor het tarief bij deze producten. De sector meldt ook een daling van het aantal schadegevallen in de autoverzekeringen. De premies uit levensverzekeringen konden – ondanks de inhaalbeweging in het vierde kwartaal – de cijfers van 2019 niet bijbenen. Gevolg: een daling van 5,4 procent van het totale premie-inkomen tot 15,5 miljard euro.