Privacyverklaring
Robbert Gerritsen Robbert Gerritsen, vice-president ISS
Tekst
Stefanie Huybrechts
Beeld
Dann

Algemene vergaderingen te vaak gedomineerd door governancethema

16 februari 2023
Voer met activistische aandeelhouders proactieve gesprekken
Een terugkerende klacht van investeerders is dat bedrijven zich te veel focussen op deugdelijk bestuur en te weinig aandacht besteden aan milieu en maatschappij. Dat kwam naar voor tijdens een panelgesprek over proxy advisory tijdens de voorbije editie van de awards voor beste financiële communicatie, georganiseerd door de Belgische Vereniging van Financiële Analisten (BVFA).

Aandeelhouders vragen soms advies aan een gespecialiseerde firma om zo een geïnformeerde stem uit te brengen op de aandeelhoudersvergadering. Dat heet 'proxy advisory'.

Aandeelhouders vragen soms advies aan een gespecialiseerde firma om zo een geïnformeerde stem uit te brengen op de aandeelhoudersvergadering. Dat heet proxy advisory. Doorgaans gaat het om agendapunten zoals aandelenbezit, de structuur van de raad van bestuur of het salaris voor het bestuur. “De stemming zelf kan niet worden uitbesteed aan een dienstverlener. De klant moet nog steeds zelf stemmen via ons platform”, benadrukt Robbert Gerritsen, vice-president bij Institutional Shareholder Services. Dat kantoor biedt proxy advisory-diensten aan en staat investeerders bij in het uitbrengen van hun stem.

Historiek

De website The Activist Investor schetst het ontstaan van die praktijk. “Hoewel bedrijven al decennia lang zaken ter stemming voorleggen aan de aandeelhouders, namen beleggers deze stemmingen tot halverwege de jaren zeventig niet ernstig en namen ze niet eens de moeite om te stemmen. In 1974 veranderde dat door de Erisa-wet, die pensioenfondsen verplichtte om verantwoord te stemmen. Pensioenfondsen, en kort daarna de meeste andere institutionele beleggers, begonnen zorgvuldig de kandidaten voor de raad van bestuur, voorstellen van aandeelhouders en andere kwesties bij tientallen, honderden of zelfs duizenden ondernemingen in portefeuille te bekijken. Met veel ondernemingen in portefeuille is dit voor beleggers moeilijk. Een slimme ondernemer greep in en richtte een bedrijf op, Institutional Shareholder Services (ISS), om beleggers te adviseren over hoe te stemmen.” Achteraf kwamen daar nog onder andere Glass Lewis en Minerva-Manifest bij.

Dialoog nodig tussen bedrijf en proxy advisor

Om tot een gefundeerde beslissing en een uiteindelijke stem te komen, is beschikken over de juiste informatie cruciaal. Daarom is het in de snel veranderende wereld van vandaag belangrijk dat er voldoende dialoog plaatsvindt tussen bedrijven en proxy advisors. Bedrijven moeten evolueren. Het volstaat bijvoorbeeld niet langer om louter te vermelden dat je oog hebt voor diversiteit. Het is nodig om constante inspanningen te leveren en concrete stappen te zetten.

Volgens Dominique Golsong, group general counsel bij Solvay, zijn onafhankelijkheid, nieuwsgierigheid en begrip van het bedrijf waarover je stemt cruciaal. Hij ijvert voor meer tussentijdse dialoog om misverstanden te voorkomen. Zo begrijpen buitenlandse investeerders niet altijd goed waarom er beslissingen genomen worden die niet in lijn liggen met de verwachtingen. De verklaring is soms eenvoudig: wijzigingen in de lokale wetgeving.

“Voldoende dialoog brengt niet altijd een oplossing”, meent Jean-Louis de Hasque van Delen Private Bank. Soms is tegenstemmen de enige oplossing om verandering teweeg te brengen. Het draait bijvoorbeeld niet langer om het afvinken van een diversiteitswens. Diversiteit brengt op lange termijn waarde aan een onderneming. Bedrijven hebben er dus financieel baat bij om prioriteit te geven aan inclusie van hun personeelsbestand. Bank Delen bracht zelf al eens een negatieve stem uit tegen een bestuurslid van een beursgenoteerd bedrijf. De persoon in kwestie had de voorbije drie jaar te weinig inspanningen geleverd om meer diversiteit in het management te brengen.

Van links naar rechts: Wim Allegaert, chairman Belgian Investor Relations Association; Robbert Gerritsen, vice-president ISS; Jean-Louis de Hasque, Delen Private Bank; Dominique Golsong, group general counsel Solvay

Te weinig aandacht voor milieu en maatschappij

Een terugkerende klacht is dat bedrijven zich te veel focussen op deugdelijk bestuur en te weinig aandacht besteden aan milieu en maatschappij. Volgens Jean-Louis de Hasque van Delen Private Bank is de reden niet ver te zoeken. Een aandeelhoudersvergadering is ingericht om thema’s te bespreken die betrekking hebben op het bestuur. Al zetten sommige bedrijven wel stappen in de goede richting. “Total heeft dit opgelost door zijn CO2-voetafdruk elke drie jaar op de agenda van de algemene vergadering te zetten”, zegt hij.

Ook Robbert Gerritsen van ISS deelt die mening. “De agenda van een algemene vergadering is vandaag nog steeds gedomineerd door governance-items”, zegt hij. Toch ziet hij bij zijn cliënten dat ze bestuursleden ter verantwoording roepen indien de bedrijven niet genoeg inspanningen leveren op het vlak van klimaat en duurzaamheid. Die trend is vooral merkbaar bij Europese beleggers. Amerikaanse beleggers hechten er minder belang aan.

Verder is er volgens alle panelleden nood aan frameworks om een objectief debat te voeren dat gebaseerd is op feiten. De nieuwe CSRD-wetgeving (Corporate Sustainability Reporting Directive) van de EU helpt daar al bij. De richtlijn verplicht bedrijven met 250 of meer medewerkers om vanaf 2024 te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Zo moeten bedrijven bijvoorbeeld niet enkel rapporteren over hun CO2-uitstoot en sociaal kapitaal, maar ook over hun impact op biodiversiteit en (schendingen van) mensenrechten in hun waardeketen.

Activistische investeerders

De afgelopen jaren komen activistische investeerders meer in beeld. Ze hebben doorgaans een eigen agenda en nemen radicalere standpunten in. Als bedrijf is het niet altijd eenvoudig om hiermee om te gaan. Dominique Golsong van Solvay raadt aan om met hen proactieve gesprekken te voeren.