Trade Risk Academy: arbitrage van klantenrisico's

6 mei 2021
Tekst
Partner Content
Trade Risk Academy: arbitrage van klantenrisico's

Ter herinnering, kredietverzekering is een bescherming van de vorderingen van de verzekerde (de verkoper) tegen zijn debiteur (de koper), d.w.z. dat de verzekeraar in geval van betalingsachterstand of insolventie van de koper de verantwoordelijkheid op zich neemt om de verzekerde de in het handelscontract gespecificeerde bedragen te betalen.

Kredietverzekering is gebaseerd op de kennis van de analyse van het klantenrisico. Arbitrage bestaat voor de kredietverzekeraar - via de arbiter - in het beoordelen van de financiële draagkracht van de kopers met het oog op de aanvaarding van een verzekeringscontract.

De rol van de arbiter

De arbiter (underwriter) staat garant voor beslissingen over de garantie van handelsvorderingen. Na informatie over de financiële solvabiliteit van ondernemingen te hebben verzameld, vat hij het risico samen en analyseert hij het samen met de teams van kredietanalisten. De underwriters beschikken over een goede lokale kennis van de bedrijven en activiteitensectoren die risico's inhouden, en staan in regelmatig contact met de account managers, makelaars en cliënten.

De opdracht van de arbiter

Bij kredietverzekeraars bestaat de arbitrage-afdeling uit arbiters per bedrijfstak, die in contact staan met hun collega's in verschillende geografische gebieden voor informatie over het risico.

De arbiters geven hun mening en hun standpunt over de aan hen voorgelegde ondernemingen en stellen voor elke aanvraag een maximumtermijn vast.

De herziening van de kredietlimiet van de koper van de verzekerde, met name een verlaging van de limiet, zal vaak een invloed hebben op het vermogen van de koper om terug te betalen. Bijgevolg moet de herziening van een kredietlimiet voorzichtig gebeuren en moet de verplichting tot kennisgeving strikt in overeenstemming met het verzekeringscontract worden uitgevoerd.

Elke kredietverzekeraar voert op dat moment zijn eigen risicobeleid, afhankelijk van zijn schade-ervaringen per branche en per land, zijn kennis van de sector, zijn herverzekeringskosten en zijn financiële draagkracht.

De instrumenten van de arbiter

Met de informatiediensten en de methoden voor risicobeoordeling kan de solvabiliteit worden beoordeeld en de limiet van de tegenwaarde van de transactie van de verzekerde, dus de koper, worden goedgekeurd wanneer hij de polis afsluit. De goedgekeurde limiet is een voorwaarde voor de verzekerde om de verzekeringsverplichtingen op zich te nemen, waarbij de verzekeraar alleen de verzekeringsverplichtingen op zich neemt voor die vorderingen van de koper van de verzekerde die binnen deze limiet vallen.

Gedeelde risico's

In tegenstelling tot een algemene eigendomsverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering, die voorzien in een gedeeld risico via een eigen risico, vereist een kredietverzekering altijd dat het risico van niet-nakoming van de vordering samen met de verzekerde wordt gedragen. De verzekeraar neemt gewoonlijk 90% van de goedgekeurde limiet van de kredietverzekering voor zijn rekening, terwijl de verzekerde het resterende risico op zich neemt. Zo wordt de morele betrokkenheid gewaarborgd, en indien zich een schadegeval voordoet, zal de verzekerde verplicht zijn de vordering bij de debiteur met de verzekeringsmaatschappij te regelen om de gemeenschappelijke rechten en belangen van beide partijen te vrijwaren.

Een samenwerking op lange termijn

Als een echte risicodeskundige houdt de arbiter bij zijn beslissingen rekening met macro- en micro-economische risico's. Dankzijn zijn kennis en de kwaliteit van zijn informatie kan hij ondernemingen beschermen en hen helpen hun omzet te vergroten. Het besluit is het resultaat van een zorgvuldige analyse, want zijn doel is hetzelfde als dat van de ondernemingen: voorkomen dat niet wordt betaald.

Controleer het risiconiveau van uw prospect of klant alvorens een intercompany-krediet goed te keuren dankzij de professionele instrumenten die de arbiters gebruiken op www.cofacheck.be