Accountants verzetten zich tegen deadline van Van Peteghem

15 september 2022
Beeld
Bart Van Coile van ITAA
Accountants verzetten zich tegen deadline van Van Peteghem

De weigering van de minister van Financiën om het gewone uitstel van indiening van de belastingaangifte te verlenen tot 31 oktober, stuit op groot verzet van de accountants.

Een enquête onder de 35.000 leden en medewerkers van de federatie voor accountants ITAA over de indieningstermijn van de personenbelasting leverde ongeziene resultaten op. Ruim 13.180 deelnemers (93,5%) gaan niet akkoord met de beslissing van de minister over de huidige deadline. De enquête toont ook duidelijk de impact op het (gezins)leven aan: 4.968 deelnemers bevestigen dat deze beslissing een negatieve impact op hun gezinsleven heeft gehad, 8.046 deelnemers geven zelfs aan dat deze beslissing een heel negatieve impact had. Meer dan 92% van de respondenten voorspellen dus een negatieve tot héél negatieve impact. Voor ITAA en haar leden is het overduidelijk: eind september is niet haalbaar.

Al twintig jaar uitstel

Sinds de invoering van TaxonWeb (begin van de jaren 2000) kregen accountants en belastingadviseurs, in ruil voor de constructieve medewerking van de sector aan het digitaliseringsproject van de overheid, jaarlijks uitstel tot 31 oktober voor de belastingaangifte van hun cliënten.

Zolang het ITAA geen akkoord sluit voor toekomstige aangiftes weigert Minister van Financiën Vincent Van Peteghem echter om dit jaar uitstel te verlenen, ondanks de constructieve gesprekken van het voorbije jaar. Het ITAA is vragende partij om te komen tot een duurzame oplossing voor de toekomst met duidelijke, werkbare deadlines en voorwaarden, maar dit akkoord moet niet alleen werkbaar zijn voor de fiscale administratie, maar ook voor de sector. De sector werkt van deadline naar deadline en zonder een uitstel is het voor de sector een haast onmogelijke klus om alle aangiftes tijdig in te dienen. Met de weigering om dit jaar uitstel te geven zonder akkoord, gijzelt de minister 35.000 gezinnen in de sector.

Gewijzigde context

De jaarlijkse gewoonte om accountants en belastingadviseurs uitstel te geven tot 31 oktober voor de aangifte van de personenbelasting van hun cliënten, werd in de loop der jaren een noodzaak. Het werkvolume bleef de voorbije jaren immers stijgen, onder meer omdat de relevante fiches te laat ter beschikking zijn, maar ook door de jaarlijkse toename van de complexiteit van de aangifte en de overheidstools, die al te vaak onbeschikbaar zijn. Het uitstel is noodzakelijk opdat accountants en belastingadviseurs de vereiste kwalitatieve diensten kunnen blijven verlenen. Zij moeten immers ook preventiemaatregelen nemen in het kader van, onder andere witwassen en fraude, wat heel wat werklast met zich meebrengt en waarvoor tijd nodig is.

Laat aangekondigde ingekorte deadline

Bart Van Coile, voorzitter ITAA: “Minister Van Peteghem maakt terecht een prioriteit van de strijd tegen fraude. Het is dan ook jammer vast te stellen dat de minister zo weinig voeling heeft met dé beroepsgroep die essentieel is voor deze strijd. Het ITAA is bereid om constructief tot een akkoord te komen voor de toekomst, maar dit akkoord moet niet alleen werkbaar zijn voor de fiscale administratie, maar ook voor de sector. Door dit jaar geen uitstel geven en door het laattijdig communiceren van deze deadline, gijzelt hij meer dan 35.000 beroepsbeoefenaars (en hun gezinnen) in de sector, die ook alleen maar op een correcte en werkbare manier hun plicht ten aanzien van hun cliënten willen vervullen.”

Standpunt ITAA

Maar een uitstel voor dit jaar is voor de minister enkel bespreekbaar als er een globaal akkoord voor de toekomst wordt afgesloten. Het ITAA is vragende partij om tot een duurzame oplossing te komen. Het ITAA wil vaste data voor de aangiftes, rekening houdend met alle relevante factoren en met als ultieme doel cliënten op een kwaliteitsvolle manier te kunnen bijstaan.

De voorbije maanden werden dan ook verschillende gesprekken met de diensten van minister Van Peteghem gevoerd, maar deze verlopen heel moeizaam. Zo wil Minister Van Peteghem niet langer een specifieke deadline voor mandatarissen maar stelt hij een uitstel voor op basis van de complexiteit van de aangifte. De definitie van welke aangiften complex zijn, heeft vanzelfsprekend echter een enorme impact op de toekomstige werklast voor de kantoren. Ondertussen wordt er een enorme onzekerheid en druk gelegd op 35.000 gezinnen wat een situatie creëert waar in fine de burger maar ook de overheid zelf de dupe van dreigt te worden.