Kasstroom als basis voor betere bedrijfsvoering

16 december 2019
Kasstroom als basis voor betere bedrijfsvoering

Satriun pleit ervoor om op een geïntegreerde manier te kijken naar de resultatenrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. “Door aan de bron relevante data beter vast te leggen, kan een bedrijf veel meer informatie halen uit het kasstroomoverzicht. Het zijn die extra inzichten over de kasstromen die de CFO en zijn managers hard nodig hebben om betere beslissingen te nemen”, zegt Casper van Leeuwen, executive partner van Satriun.

Bedrijven die hun kasstroombeheer goed op orde hebben, slagen er vaak in om hun balans te verkorten. Als gevolg daarvan kunnen ze ook hun financieringsbehoefte terugdringen. Andere bedrijven hebben er baat bij om te sturen op de convenanten bij de banken. Die zijn vaak gebaseerd op ratio’s gerelateerd aan kasstroom, zoals de nettoschuldpositie. Die ratio’s wijzen op een risico voor de bank. Bij een groter risico betalen bedrijven een hogere rente op hun lening.

Casper van Leeuwen: “Een van onze klanten kreeg dankzij een beter beheer van de kasstroom een lagere intrestvoet. De besparing was zo groot dat het bedrijf de investering in dat project meteen had terugverdiend.”

Is het niet moeilijk om dat te realiseren?

Casper van Leeuwen: Bedrijven schrikken er inderdaad nogal eens voor terug. In mijn ervaring is het meer een kwestie van bewustwording en beter inzicht. Als we bij klanten projecten starten, beginnen we gewoonlijk met een kennissessie om de bestaande ideeën uit te dagen en medewerkers meer begrip te geven over stuurinformatie over kasstromen. Dan merk je snel dat de medewerkers van de financiële afdeling hiermee aan de slag willen. Het komt erop neer de brug te maken tussen de stuurinformatie in het managementrapport en de manier waarop die informatie reeds aan de bron wordt vastgelegd. Het engagement van de CFO is hoe dan ook cruciaal voor het slagen van een dergelijk project.

De informatie anders bekijken: wat betekent dat concreet voor de medewerkers?

Casper van Leeuwen: “Wij stellen voor om op een geïntegreerde manier om te gaan met de resultatenrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. Dat gebeurt nu vaak niet. Financieel verantwoordelijken behandelen de balans nog te vaak als een verplicht nummer vanuit financial accounting. Dat verschilt met de resultatenrekening, die in de regel op basis van management accounting bekeken wordt. Het begrip management accounting verdient het om over het geheel van resultatenrekening, balans en kasstroomoverzicht te worden toegepast.

In de praktijk komt het erop neer dat boekhouders bij het vastleggen van transacties relevante gegevens toevoegen om kasstromen automatisch toe te wijzen naargelang hun aard: operationeel, investeringen of financiering. Een voorbeeld: veel bedrijven hebben maar één grootboekrekening voor valutaverschillen. Die valutaverschillen kunnen zowel te maken hebben met bijvoorbeeld operationele of financieringsposities. Door de valutaverschillen uit te splitsen, is het mogelijk om veel eenvoudiger de achterliggende kasstromen te bepalen.

Finaal is het belangrijk dat de medewerkers meer gaan denken vanuit de optiek van ondernemingswaarde, waarbij het geïnvesteerd vermogen en de bijbehorende vrije kasstroom ten opzichte van de financieringsstructuur centraal staat. Die manier van denken vraagt ook een andere manier van balanslezen, een die veel meer is gericht op de onderliggende bedrijfsvoering en dus de management accounting. Deze denkwijze hoort niet alleen thuis in de bestuurskamer en bij M&A-specialisten, maar wordt best veel breder binnen de organisatie uitgedragen. Daar kun je echt mooie dingen mee doen.

Satriun

Satriun is een dienstverlener die bedrijven bijstaat bij hun Corporate Performance Management (CPM)-projecten. Het bedrijf ondersteunt vooral financieel verantwoordelijken in de hoofdkantoren van multinationale ondernemingen. Zij hebben vaak de uitdaging om uit de bestaande financiële systemen goede groepsrapporten en forecasts te distilleren. “Wij helpen hen om met behulp van bestaande softwaretoepassingen – vaak Tagetik – een grote efficiëntieverbetering te realiseren. In onze aanpak leggen we de nadruk op het verbeteren van de processen door gebruik te maken van een effectieve technologische integratie.”