Credendo herverzekert kredietverzekeringen: limieten blijven intact

1 juni 2020
Credendo herverzekert kredietverzekeringen: limieten blijven intact

De Belgische staat en de sector van de kredietverzekeringen hebben op 21 april 2020 een ontwerpakkoord ondertekend. Daarmee willen de partijen dat Credendo straks optreedt als herverzekeraar voor de private kredietverzekeraars. En dit voor commerciële kortlopende kredieten van minder dan twee jaar.

Het akkoord werd ondertekend door de Minister van Financiën, de Minister van Economie, de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel, Credendo – Export Credit Agency, Assuralia en de kredietverzekeraars Atradius, Coface, Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Excess & Surety en Euler Hermes. De onderhandelingen liepen onder bescherming van de Nationale Bank van België.

Handel veiligstellen

De rol van de kredietverzekeraars is om handelstransacties tussen bedrijven veilig te stellen. Zij stellen hun verzekerden schadeloos in geval van niet-betaling van de facturen door hun klanten. De aanbieders van kredietverzekeringen kennen kredietlimieten toe die ze aanvaarden te dekken voor een welbepaalde klant van hun verzekerde. De kredietverzekeraars die het ontwerp ondertekenden hebben allemaal samen kredietlimieten die een totaalbedrag van meer dan 57 miljard euro aan facturen dekken ten voordele van hun verzekerden gevestigd in België. Dit toont de belangrijke rol van de kredietverzekeraars aan in de economische ontwikkeling en het bedrijfsleven van België.

Omwille van de gevolgen van de covid-19-pandemie, is het risico op niet-betaling van de klanten zo zorgwekkend geworden dat de kredietverzekeraars hun kredietlimieten op de klanten (debiteuren) van hun verzekerden zouden dienen te verlagen volgens de voorziene procedures in normale tijden.

Bijgevolg dreigt er op de private markt een gebrek aan kredietverzekering voor handelsvorderingen. Het herverzekeringsprogramma van de Staat wil dit risico opvangen voor verzekerde bedrijven gevestigd in België en hun handelstransacties met kopers (debiteuren) die zowel in België als in het buitenland gevestigd zijn.

Bestaande limieten blijven intact

De aanbieders van kredietverzekeringen verbinden zich er in het kader van dit akkoord toe om de kredietlimieten die in de loop van de 12 maanden vóór 1 maart 2020 effectief gebruikt werden, zo veel mogelijk intact te laten tot eind 2020. Op die manier kunnen ze de handelsrelaties en de handelsstromen in stand houden.

In ruil voor die verbintenis zal Credendo – Export Credit Agency, handelend voor rekening van de Staat, zich verbinden tot het herverzekeren van de risico’s die de in België gevestigde kredietverzekeraars hebben onderschreven. Het herverzekeringsprogramma voorziet dat de verzekeraars een aanzienlijk deel van de schadevergoedingen blijven dragen.

De verdeling zal evolueren naargelang het aantal claims. Daarnaast voorziet het programma in een progressieve verdeling van de premies tussen de verzekeraar en Credendo. Ook deze verdeling is afhankelijk het aantal claims.

Opvolgingssysteem

Er zal een rapporteringssysteem worden opgezet om de verbintenissen van de kredietverzekeraars op te volgen. Zo zullen de verzekeraars maandelijks rapporteren over de evolutie van de bestaande kredietlimieten. Als de Staat hiernaar vraagt, zal de kredietverzekeraar kort moeten uitleggen op welke basis hij een beslissing genomen heeft om aan te tonen dat het niet om een willekeurige beslissing gaat.

De partijen sloten het ontwerpakkoord onder de opschortende voorwaarde dat de Europese Commissie het goedkeurt.