Privacyverklaring

De details van het duurzaamheidsrapport

10 februari 2023
Tekst
Peter Ooms

De Europese overheid maakt haar duurzame ambities steeds concreter nu de betreffende teksten worden gestemd en gepubliceerd. Vertegenwoordigers van de bedrijven houden een oogje in het zeil en sturen bij waar het kan.

“We zijn betrokken bij alle consultaties die de Europese overheden lanceren in de voorbereiding van nieuwe wetgeving. Over de pas gestemde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), met onder andere de auditverplichting, hebben we ook onze commentaren gegeven. Het komt erop neer dat we ijveren voor het hergebruiken van bestaande data en systemen. Daarnaast pleiten we voor een gefaseerde invoering van de doelstellingen om de bedrijven de tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe verplichtingen”, zegt Florence Bindelle, secretaris-generaal van European Issuers.

European Issuers is een federatie van verenigingen van Europese beursgenoteerde bedrijven die hun belangen bij overheden en regelgevers willen behartigen. Los van andere belangenverenigingen, zoals die van de financiële sector, brengen ze eigen prioriteiten naar voor. De federatie werkt in België nauw samen met het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) en rechtstreeks met individuele bedrijven zoals UCB en Solvay.

Confidentialiteit

Nu de teksten over CSRD definitief zijn en de verplichtingen duidelijk worden, richten de European Issuers hun aandacht op het volgende luik in de stroom van regels en wetten rond duurzaamheid. “Het gaat in de eerste plaats om de activiteiten van EFRAG, dat de standaard ontwikkelt die alle bedrijven moeten gebruiken in hun rapportering. Het gaat om twee algemene European Sustainability Reporting Standards (ESRS), met daarbij tien specifieke standaarden met de gedetailleerde rapporteringsverplichtingen. Het is een document van 340 pagina's dat we nu bestuderen en waarover we commentaar geven. Wij vinden bijvoorbeeld dat de confidentialiteit van het duurzaamheidsrapport op sommige punten moet gegarandeerd zijn. Het kan niet dat details over innovatieprojecten uitlekken naar de buitenwereld, terwijl ze toch belangrijk zijn in de ESG-plannen van bedrijven”, zegt Florence Bindelle.

Supplychain

Een andere bekommernis van de European Issuers is de grote vraag naar data. De overheid verwacht dat bedrijven heel wat informatie publiceren over de supplychain van het bedrijf, de klanten en leveranciers, ook verderop in de keten. “Van sommige leveranciers krijg je die informatie niet en wij denken dat we die in een aantal situaties ook nooit zullen krijgen. In zo'n geval heb je niets anders dan inschattingen. Algemeen pleiten we ervoor rekening te houden met die moeilijkheden en de bedrijven toe te laten om te starten met wat ze snel kunnen opmaken. Daarna kan je gefaseerd verstrengen.”

“Er is nu een duediligencevoorstel dat de bedrijven voorschrijft aandacht te hebben voor de prestaties op het vlak van mensenrechten bij hun leveranciers. We maken ons zorgen dat Europa op dit punt te snel wil gaan en ook al sancties vastlegt. We denken dat dit nadelig is voor Europese bedrijven omdat de rest van de wereld hierin niet meegaat. Bovendien zien we dat ngo’s nu al bedrijven aanklagen omdat ze niet zouden voldoen aan die regels, terwijl ze nog maar net zijn ingevoerd.”

Sectorspecifieke regels

De Europese commissie is ook van plan bijkomende regels op te stellen die aangepast zijn aan de verschillende sectoren. Eerst was het de bedoeling om dit jaar nog tien van die sectorspecifieke regels uit te werken. Het ziet ernaar uit dat de invoering trager zal verlopen en het slechts over vijf sectoren gaat. “Dat is nog niet beslist op dit moment. We denken dat gevoelige sectoren zoals olie en gas, mijnbouw en landbouw bij de eerste zullen zijn om zo’n bijkomende set van regels opgelegd te krijgen. We gaan ervan uit dat er op termijn een dertigtal sectorspecifieke regels komen.”

“Daarnaast wil de Commissie andere bedrijven toelaten om op vrijwillige basis te rapporteren over duurzaamheid. We discussiëren nu over de vraag of daarvoor een aparte set van regels nodig is. Met European Issuers zijn we voorstander van één set van regels. Bedrijven kunnen dan zelf kiezen waarover ze rapporteren, maar wel volgens een standaard die voor iedereen geldt”, zegt Florence Bindelle.

Alles met alles verbonden

Een belangrijk aandachtspunt voor de leden van European Issuers is de onderlinge verbondenheid van de nieuwe gedetailleerde regels. Dat komt omdat de Europese Commissie van de financiële sector een instrument maakt voor vergroening. Een maatregel als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) uit 2021 richt zich bijvoorbeeld op fondsenbeheerders die duidelijk moeten maken in welke mate hun investeringsfonds duurzaam is. Het doel is om doorheen de financiering van bedrijven de verschillende doelstellingen van de Green Deal te realiseren. Voor die investeerders is de rapportering over de niet-financiële duurzame realisaties (CSRD en European Taxonomy) de basis waarop ze hun beslissingen nemen en hierover rapporteren. Er komt dus druk vanuit de financiële sector op de rest van de bedrijfswereld om duurzame doelstellingen concreet te maken. “De vraag is of die financiële instellingen over de nodige competenties beschikken om hierover te oordelen”, merkt Florence Bindelle nog op.

Terminologie

· Non-Financial Reporting Directive (NFRD)

· Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

· European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

· European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

· Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Timing

De voorbereiding van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) door de EFRAG Sustainability Reporting Board (SRB) en de Technical Expert Group (TEG) zit in de eerste fase. De Europese Commissie wil die standaarden tegen juni van dit jaar definitief goedkeuren en publiceren in een gedelegeerde handling (delegated act), als een bijkomende verduidelijking bij de CSRD. De ESRS treden vanaf volgend jaar in werking. De rapportering volgens die standaarden gebeurt in:

· 2025 (over het boekjaar 2024): voor de bedrijven die nu al moeten voldoen aan NFRD (grote beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeringen)

· 2026: voor andere grote bedrijven

· 2027: voor kleine beursgenoteerde bedrijven (met een opt-outperiode van twee jaar)

· 2029: voor niet-EU-bedrijven