Privacyverklaring

Minister Van Peteghem vermijdt dat btw op energie opnieuw naar 21 procent springt

7 februari 2023
Tekst
Peter Ooms

Vanaf 1 april 2023 wordt de btw op elektriciteit en aardgas voor niet-zakelijke contracten permanent verlaagd van 21 procent naar 6 procent en gaat de accijnshervorming in.

De federale regering heeft een akkoord bereikt over het voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem om de energiefactuur te hervormen.

Dankzij deze hervorming worden prijsschommelingen afgevlakt en zorgt de regering voor de bescherming van een basisverbruik aan energie. In de toekomst biedt de overheid bij hoge prijzen steun door de meeropbrengsten automatisch om te zetten in lagere accijnzen en dus lagere facturen.

Waarom nu hervormen?

Op het moment dat de energieprijzen historisch hoog waren, werd een tijdelijke btw-verlaging naar 6 procent ingevoerd. Dat was noodzakelijk en liet de overheid toe onmiddellijk in te grijpen op de factuur toen dat nodig was. In een persbericht schrijft minister Van Peteghem: “Het gaat om een algemene maatregel, die veel overheidsmiddelen vraagt. Met stabiliserende prijzen en de lente en zomer in het verschiet, naderen de tijdelijke steunmaatregelen hun einde. We moeten nu hervormen zodat we mensen niet enkel vandaag, maar ook in de toekomst beschermen voor hoge energieprijzen. Deze hervorming zorgt ervoor dat we de btw permanent op 6 procent houden en dat we de mensen niet enkel vandaag, maar ook in de toekomst blijven ondersteunen. Zo bereiden we ons voor op toekomstige uitdagingen.”

Energietransitie

Daarnaast ondersteunt de regering met de hervorming zuinig energieverbruik en een duurzame energietransitie. “Door het onderscheid te maken tussen basisverbruik, waar een beschermingsmechanisme aan gekoppeld is, en meerverbruik, stimuleren we een zuiniger energieverbruik. Specifiek voor aardgas is het zo dat wanneer de gasprijzen dalen naar een heel laag prijsniveau, de accijnzen voor het meerverbruik verhogen. Zo ondersteunen we de energietransitie.”

Wat betekent dit voor de factuur?

De hervorming van de energiefactuur gaat in op 1 april 2023. Voor contracten met sociaal tarief gaat de accijnshervorming pas in op 1 juli 2023.

De verankering van de btw op 6 procent, in combinatie met de accijnshervorming, zorgt ervoor dat de facturen van gezinnen en alleenstaanden stevig verlagen in vergelijking met het normale btw-tarief van 21 procent. Op jaarbasis gaat het over een ondersteuning van ongeveer 300 euro per jaar aan het huidige prijsniveau.

De hervorming van het accijnssysteem zorgt er bovendien voor dat de fiscale lasten op de factuur stabiel blijven, in tegenstelling tot een klassiek btw-systeem, waarvan de fiscale kost voor de consument stijgt naargelang de marktprijs. Dankzij het accijnssysteem vloeien meeropbrengsten die de overheid ontvangt uit hoge energieprijzen rechtstreeks terug naar de consument via lagere accijnzen op het basisverbruik. Dat beschermingsmechanisme resulteert in lagere en meer stabiele energiefacturen.

Mocht er zich voor de inwerkingtreding een grote prijspiek voordoen die het niveau van het prijsbeschermingsmechanisme overschrijdt (250 euro voor elektriciteit, 100 euro voor gas), dan bespreekt de regering de modaliteiten van de inwerkingtreding.

“Door de accijnzen op de energiefactuur te hervormen, laten we meeropbrengsten uit de btw voor de overheid onmiddellijk terugvloeien naar de energiefactuur en zorgen we voor een voorspelbare fiscale bijdrage op de factuur. Dat biedt zekerheid en is efficiënt en rechtvaardig”, besluit Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën.